1. Inleiding

Hieronder geven wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens tijdens gebruik

onze website https://de.ingarden.com
onze sociale mediaprofielen.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld: B. uw naam of uw IP-adres.

1.1. contact details

De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is ingarden GmbH, Große Reichenstr. 27, 20457 Hamburg, Duitsland, e-mail: info.de@ingarden.com. Wij worden juridisch vertegenwoordigd door Dr. Norbert Beck, Christian Saitner en Yenal Ersen.

1.2. Reikwijdte van de gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

Hieronder beschrijven we de omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen. Het volgende kan in het algemeen worden beschouwd als de wettelijke basis voor gegevensverwerking:

Art. 6 lid 1 zin 1 it. een AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming verkrijgen.

Art. 6 Paragraaf 1 Zin 1 Letter b AVG is de wettelijke basis als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren, bijvoorbeeld als een sitebezoeker een product bij ons koopt of wij een dienst voor hem leveren. Deze wettelijke basis is ook van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor precontractuele maatregelen, zoals vragen over onze producten of diensten.

Art. 6 lid 1 zin 1 letter c AVG is van toepassing als wij door het verwerken van persoonsgegevens aan een wettelijke verplichting voldoen, zoals bijvoorbeeld in het belastingrecht het geval kan zijn.

Art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient als rechtsgrondslag als wij ons kunnen beroepen op legitieme belangen om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website.

 

1.3. Gegevensverwerking buiten de EER

Als we gegevens doorgeven aan dienstverleners of andere derde partijen buiten de EER, wordt de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht gegarandeerd door adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (Art. 45 lid 3 AVG), indien beschikbaar (bijvoorbeeld voor Canada en Israël) .

Als er geen adequaatheidsbesluit is (bijvoorbeeld voor de VS), zijn standaardcontractbepalingen de wettelijke basis voor gegevensoverdracht, tenzij wij anders bepalen. Dit zijn een reeks regels die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en onderdeel zijn van het contract met de betreffende derde partij. Volgens artikel 46 lid 2 letter b AVG zorgen ze voor de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel van de providers hebben contractuele garanties geboden die verder gaan dan de standaard contractuele clausules, die de gegevens beschermen die verder gaan dan de standaard contractuele clausules. Daartoe behoren bijvoorbeeld garanties met betrekking tot de encryptie van gegevens of een verplichting voor derden om betrokkenen te informeren als wetshandhavingsinstanties toegang willen krijgen tot gegevens.

De overdracht van gegevens aan derden in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland is momenteel gebaseerd op de overgangsregeling in het Handels- en Samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

1.4. Opslagperiode

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze noodzakelijk zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die wij om commerciële of fiscale redenen moeten bewaren.

1.5. Rechten van de betrokken personen

Betrokkenen hebben jegens ons de volgende rechten met betrekking tot de hen betreffende persoonsgegevens:

recht op informatie,

Recht op rectificatie of verwijdering,

Recht op beperking van de verwerking,

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

Recht op gegevensportabiliteit,

Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

De betrokkenen hebben ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens.

1.6. Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke relatie of andere relatie hoeven klanten, geïnteresseerden of derden ons uitsluitend de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de zakelijke relatie of andere relatie of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij doorgaans het sluiten van een overeenkomst of het verlenen van een dienst moeten weigeren of kunnen wij een bestaande overeenkomst of andere relatie niet meer uitvoeren.

Verplichte informatie is als zodanig gemarkeerd.

1.7. Geen automatische besluitvorming in individuele gevallen

Voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie of andere relatie maken wij in beginsel geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG. Als wij deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen wij u afzonderlijk informeren als dit wettelijk verplicht is.

1.8. contact

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon, bewaren wij de aan ons verstrekte gegevens (bijvoorbeeld namen en e-mailadressen) om vragen te kunnen beantwoorden. De wettelijke basis voor verwerking is ons legitieme belang (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f AVG) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat opslag niet meer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

1.9. Competities

Van tijd tot tijd kunnen we wedstrijden aanbieden via onze website of anderszins. Wij verwerken de gevraagde gegevens om de winnaars te bepalen en op de hoogte te stellen. Wij verwijderen vervolgens de gegevens. Het kan ook zijn dat wij alleen wedstrijden aanbieden voor bestaande klanten. Wij verwerken dan alleen de naam om de winnaars te bepalen en de contactgegevens om de winnaars op de hoogte te stellen. Het is ons legitieme belang om wedstrijden aan te bieden om klanten te werven of om met onze bestaande klanten te communiceren. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

1.10. Klantonderzoeken

Van tijd tot tijd voeren wij klantonderzoeken uit om onze klanten en hun behoeften beter te leren kennen. Wij verzamelen per geval de gevraagde gegevens. Het is ons legitieme belang om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen, zodat de wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking Art. We verwijderen de gegevens zodra de resultaten van de onderzoeken zijn geëvalueerd.

2. Nieuwsbrieven

Wij behouden ons het recht voor om klanten die al gebruik hebben gemaakt van onze diensten of goederen hebben gekocht van tijd tot tijd per e-mail of op andere elektronische wijze op de hoogte te stellen van onze aanbiedingen, tenzij zij daartegen bezwaar hebben gemaakt. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG. Ons legitieme belang ligt in directe reclame (overweging 47 AVG). Klanten kunnen te allen tijde en zonder extra kosten bezwaar maken tegen het gebruik van hun e-mailadres voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke e-mail of per e-mail naar ons bovenstaande e-mailadres.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. De bij de aanmelding verstrekte gegevens verwerken wij uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. De registratie vindt plaats door het overeenkomstige veld op onze website te selecteren, door het overeenkomstige veld in een papieren document aan te vinken of door een andere duidelijke actie waarbij geïnteresseerde partijen hun toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens, zodat de wettelijke basis Art 1 lit. een AVG is. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld door op de betreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door een bericht te sturen naar ons hierboven opgegeven e-mailadres. De verwerking van gegevens tot aan de intrekking blijft ook in geval van intrekking rechtmatig.

Op basis van de toestemming van de ontvangers (art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG) meten we ook de openings- en klikfrequenties van onze nieuwsbrieven om te begrijpen welke inhoud relevant is voor onze ontvangers.

Wij versturen nieuwsbrieven met behulp van de Klaviyo-tool van Klaviyo, Inc, 125 Summer St, Floor 6 , Boston, MA 02111 USA (Klaviyo) (verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.klaviyo.com/legal/dpa ). De aanbieder verwerkt inhoud, gebruik, meta-/communicatiegegevens en contactgegevens in de VS.

3. Gegevensverwerking op onze website

3.1. Informatief gebruik van de website

Bij gebruik van de website voor informatiedoeleinden, d.w.z. als websitebezoekers ons geen specifieke informatie verstrekken, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die de browser naar onze server verzendt om de stabiliteit en veiligheid van onze website te garanderen. Dit is ons legitieme belang, dus de wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

Deze gegevens zijn:

IP adres
Datum en tijd van de aanvraag
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
Toegang tot status/HTTP-statuscode
Hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
Website waar het verzoek vandaan komt
Browser
Besturingssysteem en zijn interface
Taal en versie van de browsersoftware.

Ook deze gegevens worden in logbestanden opgeslagen. Ze worden verwijderd wanneer de opslag ervan niet langer nodig is, uiterlijk na 14 dagen.

3.2. Webhosting en terbeschikkingstelling van de website

Onze website wordt gehost door Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor , 1-2 Haddington Road , Dublin 4, D04 XN32, Ierland (privacybeleid: https://www.shopify.de/legal/datenschutz ). De aanbieder verwerkt de via de website verzonden persoonsgegevens, bijvoorbeeld inhoud, gebruik, meta-/communicatiegegevens of contactgegevens. Het is ons legitieme belang om een ​​website aan te bieden, dus de wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

We gebruiken een contentleveringsnetwerk dat helpt onze website beschikbaar te maken. De aanbieder is Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS, (verklaring inzake gegevensbescherming: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.). De aanbieder verwerkt de via de website verzonden persoonsgegevens, bijvoorbeeld inhoud, gebruik, meta-/communicatiegegevens of contactgegevens. Het is ons legitieme belang om een ​​website aan te bieden, dus de wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

3.3. Contact Formulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, bewaren wij daar de gevraagde gegevens en de inhoud van het bericht.

De wettelijke basis voor verwerking is ons legitieme belang bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. De wettelijke basis voor de verwerking is daarom artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat opslag niet meer nodig is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

3.4. vacatures

Wij plaatsen vacatures binnen ons bedrijf op onze website, op aan de website gelinkte pagina’s of op websites van derden.

Voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure worden de bij de sollicitatie verstrekte gegevens verwerkt. Voor zover deze noodzakelijk zijn voor onze beslissing om een ​​arbeidsrelatie aan te gaan, is de wettelijke basis Art. V. m. § 26 lid 1 BDSG. De gegevens die nodig zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren, hebben wij gemarkeerd of verwezen naar dienovereenkomstig. Als aanvragers deze gegevens niet verstrekken, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

Verdere gegevens zijn vrijwillig en niet vereist voor een sollicitatie. Als aanvragers verdere informatie verstrekken, is de basis hun toestemming (Art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG).

We vragen sollicitanten om zich te onthouden van het verstrekken van informatie over politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en soortgelijke gevoelige gegevens in hun cv en sollicitatiebrief. Ze zijn niet vereist voor een aanvraag. Indien sollicitanten toch relevante gegevens verstrekken, kunnen wij niet voorkomen dat deze worden verwerkt in het kader van de verwerking van het cv of de motivatiebrief. Hun verwerking is dan ook gebaseerd op de toestemming van de aanvragers (art. 9, lid 2, lit. a AVG).

Ten slotte verwerken wij de gegevens van sollicitanten voor verdere sollicitatieprocedures als zij ons daarvoor toestemming hebben gegeven. In dit geval is de wettelijke basis artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

Wij geven de gegevens van de sollicitanten door aan de verantwoordelijke medewerkers van de personeelsafdeling, aan onze contractverwerkers op het gebied van werving en aan de andere medewerkers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces.

Indien wij na de sollicitatieprocedure een arbeidsrelatie met de sollicitant aangaan, zullen wij de gegevens pas verwijderen nadat de arbeidsrelatie is beëindigd. Anders verwijderen wij de gegevens uiterlijk zes maanden nadat een sollicitant is afgewezen.

Indien sollicitanten ons toestemming hebben gegeven om hun gegevens te gebruiken voor verdere sollicitatieprocedures, zullen wij hun gegevens pas één jaar na ontvangst van de sollicitatie verwijderen.

3.5. Klantengebied

Bezoekers van de site kunnen op onze website een klantaccount openen. Wij verwerken de in dit verband gevraagde gegevens om te voldoen aan het gebruikerscontract dat voor het account is gesloten, zodat de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG is.

3.6. Het aanbieden van goederen of diensten

Wij bieden goederen of diensten aan via onze website. Wij betrekken bij het bestel- of verzendproces dienstverleners die alleen de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn om een ​​dienst te verlenen. De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan het contract dat met de betreffende sitebezoeker is gesloten (Art. 6 Para. 1 Zin 1 Letter b AVG).

3.7. Betaaldienstverlener

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van betalingsverwerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG. Voor zover zij gegevens en betalingsgegevens ontvangen die door ons tijdens het bestelproces zijn ingevoerd, vervullen wij het contract dat met onze klanten is gesloten (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b AVG).

Deze betalingsverwerkers zijn:

PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, Luxemburg

Braintree (Europe) S.à rl et Cie, SCA, Luxemburg

Shopify International Limited, Ierland

Amazon Payments Europe SCA, Luxemburg

Klarna Bank AB (uitgever.), Zweden

3.8. Hulpmiddelen van derden

3.8.1. Later

We gebruiken de evaluatietool “Later” van Victory Square Media Inc., 88 E Pender Street, #500 Vancouver, Canada, voor onze aanwezigheid op sociale media om de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te controleren op basis van gebruikersgedrag (wettelijke basis is Art. 6 (1) 1 f) AVG). De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, wat betekent dat wij de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. De aanbieder heeft met ons een contract gesloten voor de verwerking van ordergegevens en heeft maatregelen genomen om een ​​AVG-conforme gegevensverwerking te garanderen (https://docs.later.com/en/articles/1843287-gdpr-compliance). Volgens een besluit van de Europese Commissie heeft Canada een gegevensbeschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan dat van de EU.

3.8.2. Shopify

Voor het onderhouden van een online winkel gebruiken wij de tool Shopify. De aanbieder is Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor , 1-2 Haddington Road , Dublin 4, D04 XN32, Ierland . De aanbieder verwerkt meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

3.8.3. ​Microsoft Advertising (Bing Ads)​

Voor analyse en reclame gebruiken wij de tool Microsoft Advertising (Bing Ads). De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. De aanbieder verwerkt meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) en gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER is . Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

3.8.4. Aangepaste Facebook-doelgroepen

Voor het adverteren gebruiken wij de Facebook Custom Audiences tool. De aanbieder is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php.

3.8. 5. ​Google Webfonts​

Voor lettertypen op de website gebruiken wij de tool Google Webfonts. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER is toestemming. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8. 6. ​Google-advertenties​

Voor het adverteren gebruiken wij de Google Ads-tool. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) en meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8. 7. ​Google Analytics​

Voor analyse maken wij gebruik van de tool Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) en meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8. 8. ​Google-marketingplatform​

We gebruiken de Google Marketing Platform-tool voor analyse en reclame. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) en meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8. 9. ​Google Tagmanager​

Voor analyse en reclame maken wij gebruik van de Google Tag Manager-tool. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.8. 10. ​Facebook-pixel​

Voor analyse gebruiken wij de Facebook Pixel-tool. De aanbieder is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php.

3.8.11. Pinterest-conversies bijhouden:

Onze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland), waarmee we bezoekers van onze website kunnen volgen die zich al hebben geregistreerd voor onze website en onze inhoud /Aanbiedingen geïnteresseerd zijn en Pinterest-leden zijn, om ook voor hen relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest weer te geven. Voor dit doel is op onze pagina's een zogenaamde conversie-tracking-pixel van Pinterest geïntegreerd, die Pinterest bij uw bezoek aan onze website informeert dat u onze website heeft bezocht en in welke delen van ons aanbod u geïnteresseerd was. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd was in onze abonnementen op onze website, ziet u mogelijk een advertentie over onze abonnementen op Pinterest. U kunt het verzamelen van gegevens voor de weergave van op interesses gebaseerde advertenties op Pinterest op elk moment stopzetten in uw accountinstellingen op Pinterest op https://www.pinterest.de/settings (daar onder “Individuele aanpassing” de knop “Informatie van onze partners” gebruiken “Om aanbevelingen en advertenties op Pinterest beter op u af te stemmen”) of op https://help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data#info-ad (verwijder het vinkje uit het vakje onder “Individuele aanpassingen deactiveren”).

 

3.8.12. uitstekend.org

Wij gebruiken een beoordelingszegel van AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, Duitsland (“Excellent.org”). De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden). De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op https://www.auszeichen.org/datenschutz/.

3.8.13. j42

We gebruiken een cloudgebaseerd gegevensverwerkingsprogramma om alle soorten gegevens op te slaan, samen te voegen en te reproduceren. Lohmühlenstr. 65, 12435 Berlijn, Duitsland. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.y42.com/legal/privacy .

3.8.14. Luchttafel

We gebruiken een cloudgebaseerd gegevensverwerkingsprogramma om alle soorten gegevens op te slaan, samen te voegen en weer te geven. 799 Market Street 8e verdieping, San Francisco, Californië 94103, VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.airtable.com/privacy .

3.8.15. Zapier

We gebruiken een tool om e-mailadressen te importeren naar de verzendserviceproviders die vanaf andere platforms of andere bronnen worden gebruikt. De aanbieder is Zapier, Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, Californië 94104, VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://zapier.com/privacy .

3.8.16. Google BigQuery

We gebruiken het multi-cloudgebaseerde datawarehouse om onze y42-gegevens op te slaan . De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in de inhoud, toegangstijden) in de VS. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De wettelijke basis voor overdracht naar een land buiten de EER zijn standaardcontractbepalingen. De veiligheid van de gegevens die naar het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) worden verzonden, wordt gegarandeerd in overeenstemming met de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de beoordelingsprocedure overeenkomstig artikel 93, lid 2 AVG (Art. 46 Para. 2 lit. c AVG), waarvan wij het eens zijn met de aanbieder. Wij verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy .

3.8.17.​ voorkant

Wij gebruiken de Front-tool om met onze klanten te communiceren. De aanbieder is FrontApp, SARL., 15 Rue Saint-Martin, 75003 Parijs, Frankrijk . De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Verwerking vindt plaats op basis van toestemming. De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in onze gegevensbeschermingsverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is en er geen bewaarplicht bestaat. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://front.com/privacy-policy .

8/3/18. Facebook automatische uitgebreide matching-gegevensbeschermingsverklaring

We hebben ook Automatic Advanced Matching geactiveerd als onderdeel van de Facebook Pixel-functie. Met deze functie van de pixel kunnen wij gehashte e-mails, namen, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook sturen, als u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Door deze activatie kunnen wij advertentiecampagnes op Facebook nog preciezer afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

4. Gegevensverwerking op sociale mediaplatforms

Wij zijn vertegenwoordigd op sociale medianetwerken om ons bedrijf en onze diensten te presenteren. De exploitanten van deze netwerken verwerken regelmatig de gegevens van hun gebruikers voor reclamedoeleinden. Zij maken op basis van hun onlinegedrag onder meer gebruikersprofielen aan, die bijvoorbeeld worden gebruikt om op de netwerkpagina's en elders op internet advertenties te tonen die aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Om dit te doen, slaan de netwerkexploitanten informatie over het gebruiksgedrag op in cookies op de computer van de gebruiker. Het valt niet uit te sluiten dat de operators deze informatie combineren met andere gegevens. Gebruikers kunnen meer informatie en instructies krijgen over hoe gebruikers bezwaar kunnen maken tegen de verwerking door de exploitanten van de site in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve exploitanten die hieronder worden vermeld. Het kan ook zijn dat de operators of hun servers zich in niet-EU-landen bevinden, zodat zij daar gegevens verwerken. Dit kan risico’s voor gebruikers met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat het hierdoor moeilijker wordt om hun rechten af ​​te dwingen of omdat overheidsinstanties toegang hebben tot de gegevens.

Wanneer gebruikers van de netwerken via onze profielen contact met ons opnemen, verwerken wij de aan ons verstrekte gegevens om de vragen te beantwoorden. Dit is ons legitieme belang, dus de wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

4.1. Facebook

Wij houden een profiel bij op Facebook. De exploitant is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De gegevensbeschermingsverklaring kunt u hier vinden: https://www.facebook.com/policy.php. Eén manier om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking is via de advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Op grond van een overeenkomst in de zin van art. 26 AVG zijn wij samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van bezoekers van ons profiel. Facebook legt op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data precies uit welke gegevens worden verwerkt. De getroffenen kunnen hun rechten zowel tegen ons als tegen Facebook uitoefenen. Volgens onze overeenkomst met Facebook zijn wij echter verplicht om vragen door te sturen naar Facebook. Betrokkenen krijgen sneller feedback als ze rechtstreeks contact opnemen met Facebook.

4.2. Instagram

Wij houden een profiel bij op Instagram. De exploitant is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De gegevensbeschermingsverklaring kunt u hier vinden: https://help.instagram.com/519522125107875 .

4. 3. Tiktok

Wij onderhouden een profiel op Tiktok. De exploitant is musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 VS. De gegevensbeschermingsverklaring kunt u hier vinden: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy .

4. 4. Pinterest

Wij onderhouden een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS. De gegevensbeschermingsverklaring kunt u hier vinden: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. Een manier om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking is via de advertentie-instellingen: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

4. 5. YouTube

Wij houden een profiel bij op YouTube. De exploitant is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Ierland. De gegevensbeschermingsverklaring kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4. 7. LinkedIn

Wij houden een profiel bij op LinkedIn. De exploitant is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. De gegevensbeschermingsverklaring kunt u hier vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de advertentie-instellingen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

5. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is hier beschikbaar.

6. Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.